دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

کاربر ICDL

مدت: 130 ساعت

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی Python

مدت: 80 ساعت

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

کاربر PHOTOSHOP

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

کاربر نرم افزار اداری

مدت: 230 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویس زبان Java script

مدت: 304 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویس زبان Java

مدت: 108 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی c# (web application)

مدت: 100 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

کاربر گرافیک رایانه ای Corel Draw

مدت: 200 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

کاربر گرافیک رایانه ای Adobe Illustrator

مدت: 300 ساعت

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

کارور COREL DRAW (کارو دانش)

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

کارور ILLUSTATOR

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

کاروی FREEHAND

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

کاربر گرافیک رایانه ای با INDESIGN

مدت: 250 ساعت

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

کارور AUTOCAD

مدت: 128 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کارورFLASH MX (کارو دانش)

مدت: 96 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

کاربر گرافیک رایانه ای با PHOTOSHOP

مدت: 420 ساعت

تعداد جلسات: 84

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت آموزش الکترونیکی

مدت: 64 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

کاربر رایانه (کارودانش)

مدت: 300 ساعت

تعداد جلسات: 60

جزئیات دوره و ثبت نام

شهروند الکترونیکی

مدت: 77 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

بازاریابی الکترونیکی

مدت: 64 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی مقدماتی صفحات WEB (کارو دانش)

مدت: 190 ساعت

تعداد جلسات: 38

جزئیات دوره و ثبت نام

طراح گرافیک رایانه ای (کارو دانش)

مدت: 200 ساعت

تعداد جلسات: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

رایانه کار CIW (کارو دانش)

مدت: 300 ساعت

تعداد جلسات: 60

جزئیات دوره و ثبت نام

انباردار

مدت: 192 ساعت

تعداد جلسات: 39

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابدار حقوق و دستمزد

مدت: 120 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابدار صنعتی درجه 2

مدت: 140 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابدار عمومی تکمیلی

مدت: 150 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

تحلیل گر بورس اوراق بهادار

مدت: 120 ساعت

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابدار عمومی مقدماتی (کارو دانش)

مدت: 130 ساعت

تعداد جلسات: 26

جزئیات دوره و ثبت نام

رایانه کار حسابداری مالی (کارو دانش)

مدت: 96 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

مسئول سفارشات

مدت: 160 ساعت

تعداد جلسات: 32

جزئیات دوره و ثبت نام

سرپرست ترخیص محصول

مدت: 88 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

کاربر امور بانکی

مدت: 289 ساعت

تعداد جلسات: 58

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابدار حقوق و دستمزد

مدت: 120 ساعت

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

سرپرست ترخیص محصول

مدت: 88 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

محتوا ساز آموزش الکترونیکی

مدت: 250 ساعت

تعداد جلسات: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

کاربر نرم افزار اداری

مدت: 230 ساعت

تعداد جلسات: 46

جزئیات دوره و ثبت نام

متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار

مدت: 643 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کمک متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار

مدت: 530 ساعت

تعداد جلسات: 100

جزئیات دوره و ثبت نام

کاربر نرم افزار مالی

مدت: 320 ساعت

تعداد جلسات: 64

جزئیات دوره و ثبت نام

کمک حسابدار

مدت: 300 ساعت

تعداد جلسات: 60

جزئیات دوره و ثبت نام

تحلیل گر بورس اوراق بهادار

مدت: 120 ساعت

تعداد جلسات: 24

جزئیات دوره و ثبت نام

تحصیل دار

مدت: 105 ساعت

تعداد جلسات: 21

جزئیات دوره و ثبت نام

بایگان (کارو دانش)

مدت: 96 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

بایگان

مدت: 96 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

مسئول دفتر

مدت: 300 ساعت

تعداد جلسات: 60

جزئیات دوره و ثبت نام

سرپرست دبیر خانه*

مدت: 176 ساعت

تعداد جلسات: 36

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیر مهد کودک

مدت: 260 ساعت

تعداد جلسات: 52

جزئیات دوره و ثبت نام

پداگوژی

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیر آموزش

مدت: 296 ساعت

تعداد جلسات: 60

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

مدت: 100 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام
کمال آموز